www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 53 - december 2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

 

20. január 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 % z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2% . Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie.

Dnes sa uskutoční rokovanie Pracovnej skupiny k Stanovám v rámci prípravy VIII. zjazdu SOZ ZaSS. Prediskutujú sa návrhy zo základných organizácií doručené na odborový zväz. Rokovanie bude na Vajnorskej ul. v priestoroch SOZ ZaSS.

16. január 2020 

Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu v Bratislave na svojom prvom tohtoročnom rokovaní. V programe rokovania sú zaradené i okruhy tém: Vyhodnotenie plnenia Programových úloh zväzu za rok 2019, Aktuálny stav vyjednávania KZVS s ANS a AŠN SR, Správa o činnosti odborovej kontroly BOZP v ZO za rok 2019, Príprava VIII. zjazdu zväzu a ďalšie aktuálne témy. Rokovanie začne o 8.30 h na Vajnorskej.

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

v júni 2019 sme uverejnili výzvu na získavanie nových odborárov SOZ ZaSS. Nakoľko v roku konania VIII. zjazdu SOZ ZaSS je aj 30. výročie založenia odborového zväzu predlžujeme termín na rozšírenie našich odborárskych radov do 31.1.2020. Odovzdávanie vecných cien sa uskutoční na krajských konferenciách v mesiaci marec 2020. Tešíme sa na spoluprácu s novými členmi a odkazujeme, že "ODBORY SÚ TU PRE VÁS."

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

15. január 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe sú zaradené aktuálne oblasti činnosti odborov. Diskutovať sa bude aj o príprave KZVS pre rok 2021 pre verejnú a štátnu službu.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu  Mgr. E. Paradi sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania KZ v NsP v Spišskej Novej Vsi. Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj uskutoční v tej istej organizácii konzultácie s členmi výboru ZO k problematike BOZP.

10. január 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastnia stretnutia so zástupcami zamestnancov Life Star Emergency - ZZS v Galante. Prediskutujú možnosť založenia odborovej organizácie. Stretnutie sa uskutoční od 10.00 h.

8. január 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o nových partnerstvách pre nový impulz s podpredsedníčkou organizácie Nova filozofkou, univerzitnou profesorkou a psychoanalytičkou Cynthiou Fleury.

7. január 2020

Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR podpísaný v decembri 2019. Dodatok je zverejnený na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273