www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 40 - október  2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 

15. november 2018

VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2019 pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb  je zverejnená po prihlásení na webovú  stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

Rokovanie Predstavenstva KOZ SR sa začne od 9.00 h a zúčastní sa ho predseda zväzu. V programe je mimo iného zaradené aj vyhodnotenie čerpania rozpočtu KOZ SR za obdobie 1-9/2018, prehľad o zložení členskej základne odborových zväzov k 30.9.2018, nominácie na funkciu prezidenta KOZ SR, ale aj návrh programu rokovania Snemu KOZ SR, ktorý sa bude konať 21.11.2018.

Ing. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní pracovného stretnutia na KOZ SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

13. november 2018

Dávame Vám do pozornosti POZVÁNKU S NÁVRATKOU na pracovnú poradu – školenie, pre ZO pri ÚVZ SR a RÚVZ, ktoré sa bude konať 4. decembra 2018 o 10.00 h v zasadačke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici č. 1 v Banskej Bystrici.

V Spolcentre vo Svite sa uskutoční dvojdňové školenie funkcionárov ZO pôsobiacich v zdravotníckych lôžkových zariadeniach a v kúpeľoch. Akcia začína o 11.00 h a zúčastnia sa jej všetci právnici spolu s podpredsedníčkou a predsedom zväzu. Vzdelávanie končí v stredu obedom.

Od 14.00 h sa uskutoční schôdza zamestnancov v Ústave TBC a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Schôdze sa zúčastnia predseda a podpredsedníčka zväzu.

12. november 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu Mgr. E. Paradi a JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Sanatóriu v Tatranskej Kotline. Začiatok KV je naplánovaný na 13.00 h.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia od 13.00 h kolektívneho vyjednávania KZ v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši.

VZOROVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2019 je zverejnená po prihlásení na webovú  stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

8. november 2018

Vedenie zväzu a právnici zväzu uskutočnia dvojdňové školenie funkcionárov základných odborových organizácií zo zdravotníckych zariadení. Akcia sa koná v hoteli PLUS v Bratislave. Prednášať budú právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi. Druhý deň podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová. Predpokladané ukončenie školenia je v piatok obedom. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay poskytne úvodné informácie na začiatku akcie.

7. november 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. Prerokovávané budú tri stanoviská z vlastnej iniciatívy a jedno prieskumné stanovisko. Bude prerokovaná Rámcová smernica o minimálnom príjme, ale aj rodová rovnosť na európskych trhoch práce. Diskutovať sa bude aj o aktivitách k informovanosti verejnosti o problematike zdravotného postihnutia.

6. november 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní 58. rokovania Výkonného výboru Európskej federácie verejných služieb - EPSU v Bruseli. V programe sú zaradené mimo iného aj materiály súvisiace s prípravou Kongresu EPSU, ktorý sa uskutoční v Dubline v dňoch 4.-7. júna 2019. Finančné otázky, správy jednotlivých sektorov, ako aj prijímanie nových členských organizácií budú diskutované v časti, kde bude prezentovaná situácia zdravotníctva a sociálnych služieb a činnosť tohto stáleho výboru.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k problematike návrhov personálneho obsadenia ústavných zdravotníckych zariadení  lekárom, sestrou, praktickou sestrou a sanitárom.   

5. november 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní na Úrade vlády SR rokovania HSR SR, ktorá má v programe zaradených desať návrhov zákonov, nariadení a informácií v legislatívnej oblasti. Dôležitou bude aj návrh zmien v Nariadení vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Funkcionári ZO pozor !!! Termín školenia pre zástupcov zamestnancov zo zdravotníckych zariadení vo Svite sa blíži. Prihláste sa obratom. Pozvánky sú uverejnené nižšie.

POZVÁNKA  na pracovnú poradu – školenie pre zdravotnícke organizácie a kúpele, ktoré sa bude konať 8. – 9. novembra 2018 v hoteli PLUS, Bulharská 72 v Bratislave a 13. – 14. novembra 2018 v hoteli SPOLCENTRUM vo SVITE. NÁVRATKA.

POZVÁNKA na pracovnú poradu - školenie pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa bude konať 19. - 20. novembra 2018 v hoteli PLUS, Bulharská 72 v Bratislave a 28. - 29. novembra 2018 v hoteli SPOLCENTRUM vo SVITENÁVRATKA.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová