www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 63 - január 2021

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                           

 

Z dôvodu Opatrení, ktoré prijala Vláda SR zamestnanci Úradu SOZ ZaSS majú od 4. januára 2021 do 7. februára 2021 nariadenú prácu z domu (home office). Zamestnancov môžete kontaktovať na služobných e-mailových adresách uvedených na webovej stránke zväzu v kontaktoch.

22. január 2021

Mikasov úrad vydal novú vyhlášku, upravuje zákaz vstupu na pracoviská aj výnimky z testovania.

21. január 2021

►Členovia VV SOZ ZaSS majú naplánované rokovanie, ktoré sa však uskutoční len formou per rollam k predloženým materiálom. Vyjadria sa k žiadostiam členov o sociálnu pomoc, zaujmú stanovisko k vyhodnoteniu plnenia Programu zväzu za rok 2020, tiež k ročnej správe o činnosti odborovej kontroly BOZP v našich ZO. Vezmú na vedomie dosiahnuté výsledky kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na tento rok a texty Dodatkov ku KZVS s AŠN SR a ANS. Vzhľadom na aktuálne opatrenia vlády a pokračujúcemu núdzovému stavu bola presunutá na ďalšie rokovanie VV celá oblasť prípravy a realizácie krajských konferencií pred zjazdom.

 

►Do pozornosti dávame diskutovanú problematiku nielen v zdravotníckych zariadeniach. Už 27. novembra 2020 sme sa obrátili s našim stanoviskom k „vykonateľnosti" prijatej legislatívy na poslancov v zdravotníckom výbore NR SR, na Úrad verejného zdravotníctva SR, na MPSVR SR a na MZ SR. Prišla nám len jedna odpoveď z MPSVR SR. Naša reakcia na ich napísané názory a tvrdenia je tretím materiálom, ktorý k tejto problematike dávame do pozornosti. Prekvapuje nás, že do dnešného dňa sme neobdržali stanovisko MZ SR.

20. január 2021

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR. Členovia Predstavenstva prediskutujú aktuálne okruhy činnosti Konfederácie a tiež časové plány zasadnutí jej orgánov.

14. január 2021

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru EHSV pre vonkajšie vzťahy, ktorý začne od 10.00 h. V programe je zaradená diskusia s Annou Dorangricchia z úseku sociálnych a občianskych  vecí Únie pre Stredozemie a so zakladateľkou Euro-stredomorského združenia ekonómov Rym Ayadi na tému vplyv ochorenia Covid – 19 v stredomorskom regióne. O situácii v Libanone budú diskutovať J. E. Fadi Hajali veľvyslanec Libanonu v EÚ a Charles Arbid predseda Ekonomickej a sociálnej rady Libanonu. Odznie aj príhovor Ioannisa Vardakastanisa predsedu monitorovacieho výboru Euromed. Ukončenie rokovania je plánované na 13.00 h.

8. január 2021 Stanovisko ANS k aktuálnej situácií v zdravotníctve.

7. január 2021

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy.

5. január 2021 Stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska k vyjadreniam predsedu LOZ Petra Visolajského v rozhovore pre Denník N.

4. január 2021

►Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku.

Petičný hárok - poslať poštou, nevyplňovať číslo hárku.

(Prosíme Vás, petičné hárky posielajte len poštou).

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273