www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu SOZ ZaSS
č.18 - november 2016

 
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

7. december 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené aktuálne okruhy tém činnosti KOZ SR. Napr. Nominácie KOZ SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne; Zhodnotenie VIII. zjazdu KOZ SR; Návrh termínov rokovaní orgánov KOZ SR na rok  2017, ale aj návrh programu rokovania Rady predsedov KOZ SR na 21.12. 2016.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MZ SR  č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe  v niektorých zdravotníckych povolaniach.

6. december 2016

 

VÝZVA PRE PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS V ŠTÁTNYCH NEMOCNICIACH (AŠN SR).  VÝZVA.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Poradného výboru doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s. v Bratislave.

5. december 2016 ►Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay sa dnes stretne s riaditeľom NsP sv. Barbory Rožňava s MUDr. D. Suchým a následne s členkou výboru ZO p. Labodovou, za účelom ďalšieho zachovania existencie základnej odborovej organizácie. Podpredsedníčka zväzu Ing. Pochybová v tom čase navštívi ZO SUBSIDIUM v Rožňave, špecializované zariadenie pre seniorov.
2. december 2016 ►V priestoroch NÚSCH v Bratislave sa o 10.30 h uskutoční kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 8 s Asociáciou štátnych nemocníc SR. Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia vyjednávači.

1. december 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h podpisovania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017 na Úrade vlády SR. Texty podpísaných KZVS po podpise všetkých signatárov budú zverejnené v plnom znení v našom IB a na našej webovej stránke. Súčasťou slávnostného aktu bude aj podpísanie Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. INFORMÁCIA.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k projektu „Urgentné príjmy“.

 >  HORE  <