www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu SOZ ZaSS
č.20 - január 2017
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

20. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa stretnú s riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb Mgr. Martou Némethovou v Seredi. Predmetom diskusie budú vzťahy s odborovou organizáciou a pracovno-právne vzťahy v tomto zariadení.

19. január 2017

 

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svoje 12. rokovanie, ktoré sa začne o 8.30 h v zasadačke zväzu na 6. poschodí. V programe sú zaradené: Vyhodnotenie plnenia programových úloh za uplynulý rok, žiadosti zo ZO o sociálnu pomoc členom, návrh doplnenia akcií v roku 2017, Správa o činnosti odborovej kontroly v ZO za rok 2016 a ďalšie materiály.

18. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnou problematikou svojej činnosti. Vyhodnotí plnenie prijatých uznesení a preberú sa materiály referátu pre medzinárodnú činnosť. Odznejú informácie o aktuálnom stave realizácie projektu NP CSD II.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na MZ SR od 13.00 h zasadania pracovnej komisie k Návrhu zákona, ktorým  sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého hlavným cieľom je riešenie zabezpečenia  pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa a konzultácia k navrhnutému paragrafovému zneniu zákona.

17. január 2017

 

►V kancelárii predsedu zväzu sa od 10.00 h uskutoční pracovné stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU a PSI. Diskutovať budú o záveroch rokovania VV EPSU z 8.-9. 11. 2016, ďalej sa budú zaoberať účasťou na zasadnutí regiónu Strednej Európy a Západného Balkánu, ktoré sa uskutoční v Podgorici v Čiernej Hore vo februári. Aktuálne otázky činnosti EPSU budú diskutované tiež.

►Dnes sa uskutoční pracovné stretnutie vedenia zväzu s prezidentkou SKIZP RNDr. Monikou Trechovou, MPH. Témami diskusie budú aktuálne požiadavky štátnych zamestnancov z verejného zdravotníctva a vzájomná podpora pri presadzovaní záujmov oboch organizácií.

12. január 2017 Zaujímavosti z Európskej komisie.
11. január 2017 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru TEN  pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská k Európskemu kódexu v oblasti elektronických komunikácií, k problematike pripojenia na internet v miestnych spoločenstvách a k plánu 5G pre Európu.

10. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV  pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo - SOC. V programe sú zaradené stanoviská k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ale najmä Európsky pilier sociálnych práv o ktorom sa bude hlasovať v EP.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Bc. J. Prčová sa zúčastnia v dňoch 10.-11. januára v budove ITUH dvojdňovej konferencie EPSU v Bruseli. Prerokovávaná problematika: Kvalitné pracovné miesta a kvalitné verejné služby, výsledky sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.

►Zástupcovia SOZ ZaSS a delegáti Snemu KOZ SR sa zídu v Bratislave na jeho mimoriadnom zasadaní, na ktorom sa rozhodne o zástupcoch KOZ SR v Dozornej rade Sociálnej poisťovne pre najbližšie štyri roky. Rokovania sa zúčastnia PhDr. M. Vitálošová ako predsedníčka komisie KOZ SR pre rodovú rovnosť a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová.

►JUDr. M. Laufiková sa zúčastní na MZ SR ďalšieho kola rokovania o budovaní nových urgentných príjmov v našich nemocniciach. Realizácia jedného z 26 projektov v rámci PVV.

Tlačová správa - Prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe: vyššia zamestnanosť, menej chudoby a meniaci sa svet práce a Trh práce - informácia.

9. január 2017

 

►Zástupkyne ZO pri DSS Sereď sa zúčastnia pracovného stretnutia s právničkami JUDr. M. Laufikovou a Mgr. D. Farkasovou na zväze. Diskutovanou problematikou bude riešenie pracovno-právnych otázok členiek ZO v danom zariadení. 

Dodatok č. 8 ku KZVŠ medzi SOZ ZaSS, LOZ a AŠN SR......(po prihlásení)

Štatistika priemerných platov za 3. Q 2016 (po prihlásení)

 

 >  HORE  <