www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 61 - október 2020

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS

                                                         

   

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu Tlačivo-Vyhlásenie.

27. november 2020

►Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku - podpis online.

Petičný hárok - poslať poštou, nevyplňovať číslo hárku.

(Prosíme Vás, vyberte si len jednu z možností podpisovania).

26. november 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Regia v Bratislave od 10.00 h tlačovky KOZ SR, ktorá je venovaná spusteniu Petície KOZ SR za vyhlásenie referenda.Text letákov s petičnými hárkami budeme distribuovať do našich ZO elektronicky. Veríme, že podporíte aktivitu Konfederácie, k získaniu dostatočného počtu podpisov - Nedajme si vziať naše práva!

24. november 2020

►Na pôde SOZ ZaSS sa od 8.30 h uskutoční pracovné stretnutie zástupcov zväzu so zástupcami opatrovateľov pôsobiacich v domácnostiach. Diskutovať budú o možnej vzájomnej spolupráci. Za zväz sa zúčastnia právnici a vedenie SOZ.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h zúčastní on line rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV. Diskutovať sa bude o Hospodárskych výzvach v Európe, o prioritách portugalského predsedníctva, ale aj o zelenej dohode.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní od 10.00 h rozporového konania na MPSVR SR k stratégii v oblasti BOZP na roky 2021-2027 s realizáciou na roky 2021-2023.

►Od 13.30 h sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS a zástupcov ANS. Diskutovať budú o aktuálnych otázkach v odmeňovaní zamestnancov, financovaní nemocníc, odmenách pre zamestnancov za prvú vlnu pandémie, ako aj o navyšovaní tarifných platov od 1.1.2021.Dôležitá bude i téma postupu vyjednávania KZVS vzhľadom na skutočnosť, že súčasná zmluva v znení dodatkov je platná do 31.12. 2020.

20. november 2020

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na preverenie plnenia úloh v oblasti BOZP na Vašom pracovisku. Dotazník je zverejnený na webovej stránke zväzu v časti BOZP.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania  sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 10.00 h. Predsedníčka sekcie Baiba Miltoviča uvedie diskusiu štruktúrovanú v štyroch paneloch so zameraním na energetiku, informačnú spoločnosť a médiá, služby všeobecného záujmu a dopravu. K jednotlivým témam vystúpia zástupcovia EHSV a členka EK zodpovedná za energetiku pani Simsom a pán Hedberg z EK.

19. november 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line seminára FES na tému: Quo vadis odbory? Webinár začne o 10.00 h. V diskusii vystúpi aj viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

18. november 2020

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV od 10.00 h. Predseda sekcie Dimitris Dimitriadis predstaví zameranie a priority v novom funkčnom období. V rámci diskusie vystúpi predseda výboru INTA pre medzinárodný obchod EP Bernd Lange a zástupca EK Denis Redonnet k presadzovaniu práva v oblasti obchodu.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať textom Petície za vyhlásenie referenda, ktoré chce spustiť KOZ SR.

13. november 2020

►Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 14 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR, ktorý si môžete prečítať na webovej stránke www.sozzass.sk po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy.

12. november 2020

KOZ SR: Nesúhlasíme s predĺžením vyhláseného núdzového stavu, umožňuje vláde prijímať legislatívne opatrenia v zrýchlenom konaní s negatívnymi dôsledkami pre zamestnancov.

NOVODOBÍ JÁNOŠÍKOVIA

11. november 2020

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. V programe sú zaradené tri stanoviská výboru a diskusia o záruke pre deti v ktorej vystúpi Joost Korte riaditeľ GR EMPL. Ukončenie rokovania je plánované o 18.00 h.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní on line rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h diskutovať sa bude o aktuálnej situácii v spoločnosti a schvaľovanej legislatíve v NR SR. Schvaľovať sa bude aj ďalší postup realizácie akcií.

4. november 2020

„MOC JE SILNEJŠIA AKO SĽUBY OBČANOM“

2. november 2020

Cestovanie a koronavírus.

Všetky informácie o koronavíruse nájdete tu alebo na stránke www.korona.gov.sk        alebo na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Koronovírus - pracovná a sociálna oblasť.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273