www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 51 - október 2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                         

15. november 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o stanovisko k materiálu: Program EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2020-2030. Stanovisko k spoločným minimálnym normám poistenia v nezamestnanosti bude prerokované v doobedňajších hodinách.

14. november 2019

Právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa dnes od 13.00 h stretnú s predsedníčkou základnej organizácie NTS pani Mgr. Vladimírou Indovou a členkou výboru pani Mgr. Lenkou  Múdrou vo veci poradenstva ku Dodatku ku Kolektívnej zmluve a pracovnoprávneho poradenstva.

13. november 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa uskutoční od 9.00 h na Konfederácii. V programe rokovania sú zahrnuté aktuálne témy z činnosti KOZ SR, Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2020 so stanoviskom revízoriek účtov, ale aj návrh na zvolanie IX. zjazdu KOZ SR. Prerokuje sa aj návrh programu Snemu KOZ SR, ktorý sa uskutoční 27. 11. 2019. V ďalšom sa bude Predstavenstvo venovať obsahovému, organizačnému a finančnému zabezpečeniu osláv 30. výročia vzniku KOZ SR. Schváli sa aj počet mandátov OZ podľa štatistiky zloženia členskej základne k 30. 9. 2019. Budú prerokované i aktivity KOZ SR v medzinárodnej činnosti a zmeny zástupcov KOZ SR vo výboroch pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR v Bratislave.

12. november 2019

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní diskusného fóra pod názvom „Gastarbeitri na Slovensku“.  Podujatie sa uskutoční v Bratislave a organizuje  ho  Friedrich Ebert Stiftung so zastúpením v Slovenskej republike.

11. november 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Valného zhromaždenia Hospodárskeho a sociálneho výboru SR, ktoré sa bude konať v zasadačke KOZ SR na Odborárskom nám. od 13.15 h. V programe rokovania sú zaradené aj plán práce na rok 2020, voľba nového vedenia HSV SR na roky 2020-2021, ale i informácie o výročnej schôdzi predsedov a tajomníkov národných výborov v Ríme.

8. november 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  privítajú zástupcov Maďarských odborov z VKDSZ, ktorých vedie predseda Fűrjes-Gábor Jószef. Diskutovať budú o vývoji sociálneho dialógu v SR a o výsledkoch kolektívneho vyjednávania pre zamestnancov v oblasti kúpeľov. Zaujímať sa budú aj o vývoj legislatívy a pracovných podmienok na Slovensku. Stretnutie sa začne od 9.00 h.

6. november 2019

►Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP sa bude konať 18.11.2019 v Banskej Bystrici, 19.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave. POZVÁNKA a NÁVRATKA na školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP. Predlžuje sa možnosť prihlásenia na školenie až do 8. novembra 2019.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

žiadame Vás o predkladanie pripomienok, návrhov na zmeny, námety a vyjadrenia k základným dokumentom SOZ ZaSS v termíne do 30.11.2019. Materiál Vám bol doručený poštou a tiež sa s ním môžete oboznámiť na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

5. november 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Výkonného výboru EPSU v Bruseli. V programe rokovania je zaradených  desať okruhov tém. Diskutovať sa bude o uskutočnenom Kongrese EPSU, ktorý sa konal v Dubline v júni 2019, o prijatých záveroch a programe do ďalšieho obdobia. Sektorová diskusia bude o nástrojoch a politike spoločnosti, ale aj o aktuálnych problémoch zdravotníctva a sociálnych služieb. Dôležité budú aj informácie o súdnom podnete EPSU. Prerokovaná bude i finančná správa, návrh rozpočtu, záležitosti zamestnancov a správy stálych výborov. Rokovanie bude ukončené v stredu po 13.30 h.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Okrúhleho stola na tému Koalícia partnerov pre verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite – Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave.

Na pôde SOZ ZaSS sa uskutoční pracovné stretnutie právnikov zväzu a zástupcov ZO pri SLK Trenčianske Teplice vedených predsedom ZO Milanom Priadkom. Za SOZ ZaSS JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi prediskutujú náležitosti prípravy novej KZ.

4. november 2019

Oznamujeme Vám, že došlo k zmene telefónneho čísla u PhDr. Evy Sýkorovej. Aktuálne telef. číslo: 02/502 40 273.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová