www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 47 - máj  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                   

19. jún 2019

Z dôvodu, že denne dostávame na Úrad SOZ ZaSS otázky týkajúce sa záťaže tepla na pracoviskách a pitného režimu, preto sa rozhodol OZ poskytnúť údaje, ktoré môžu naši funkcionári využiť pri jednaní so zamestnávateľom. Materiál je zverejnený na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk v časti BOZP.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV, na ktoré nadviaže dvojdňové rokovanie Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. V programe je zaradených desať stanovísk výboru k smerniciam, alebo stratégiám EÚ a EK. Diskusie k udržateľnému rozvoju sa zúčastní Amina J. Mohammed zástupkyňa generálneho tajomníka OSN. K Stratégii EÚ v oblasti dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov vystúpi podpredseda EK Maroš Šefčovič. Vo štvrtok sa očakáva diskusia k hospodárskej a sociálnej obnove Portugalska s premiérom Antóniom Costom. Ukončenie Plenárky sa predpokladá na štvrtok o 13.00 h.

18. jún 2019

Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za I. Q. 2019, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk po prihlásení v časti ŠTATISTIKA.

Vedenie zväzu sa stretne dnes o 10.30 h s riaditeľom odboru zdravia MUDr. Miroslavom Bdžochom, PMH., PhD. na MZ SR. Predmetom diskusie bude vzdelávanie verejných zdravotníkov, otázka prítomnosti fyzioterapeutov v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj iné aktuálne témy.

17. jún 2019

Na pôde SOZ ZaSS sa dnes od 11.00 h stretnú zástupcovia OZ  zo SR združených v EPSU a PSI na pracovnom stretnutí. V programe sú zaradené informácie z VV EPSU z marca a mája 2019. Ďalej budú diskutované závery X. Kongresu EPSU konaného v Dubline. Prítomní sa budú zaoberať aj zastúpením OZ na najbližších akciách EPSU v Belehrade a vo Viedni. Stretnutia sa zúčastní aj regionálny tajomník EPSU Josef Krejbych, ktorý v najbližších dňoch končí svoje pôsobenie v EPSU a odchádza do dôchodku.

13. jún 2019

Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom 31. zasadaní v Zámku Topoľčianky. V programe sú zaradené mimo iného aj žiadosti členov ZO o poskytnutie sociálnej výpomoci, aktuálny vývoj KV KZVS s ANS, plán rokovaní a ich obsah na druhý polrok 2019, vyhodnotenie zhromaždenia občanov 1. mája v Budatínskom parku a ďalšie aktuálne témy.

Na rokovanie VV SOZ ZaSS nadviaže v popoludňajších hodinách stretnutie s členmi VR OSZaSP ČR na ktorom sa bude diskutovať o vývoji legislatívy v oblastiach zdravotníctva, sociálnych služieb a vo verejnom a štátnom sektore. V piatok stretnutie pokračuje diskusiou k problematike vzdelávania odborného personálu pre potreby nemocníc, ako aj o vývoji zárobkovej úrovne zamestnancov v oboch krajinách. Účastníci stretnutia uskutočnia aj prehliadku Múzea nachádzajúceho sa v Zámku. Stretnutie bude ukončené v sobotu predpoludním.

12. jún 2019

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia ďalšieho kola vyjednávania novej KZ v zariadení sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave.

11. jún 2019

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 13.00 h zúčastní zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

10. jún 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne od 9.00 h s Marcelom Foríšekom -  Manager of Corporate and Pension center NN - Sympatia. Diskutovanou témou okrem iného bude i spolupráca v oblasti vzdelávania DDS pre členov odborov.

7. jún 2019 

Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť pri KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 10.00 h zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktoré sa uskutoční na MPSVR SR. Rada vlády prerokuje Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020. Návrh nariadenia vlády SR , ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie ako aj informáciu o procese legislatívnej úpravy následnej zdravotnej starostlivosti a jednotnej lekárskej posudkovej činnosti.

6. jún 2019

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového  konania na MZ SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z . o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového  konania na MZ SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť pri KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá okrem iného  prerokuje Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti za rok 2018 ako aj Výzvy a projekty v oblasti rodovej rovnosti z OP Ľudské zdroje.

5. jún 2019

Na SOZ ZaSS sa o 9.00 h uskutoční pracovné stretnutie s predsedníčkou ZO pri DSS Prakovce. Za SOZ ZaSS sa stretnutia zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová, Mgr. E. Paradi a PhDr. M. Vitálošová. Predmetom diskusie budú otázky spojené s fungovaním odborovej organizácie.

4. jún 2019

Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastňuje Kongresu EPSU v Dubline. Pred začiatkom rokovania sa uskutoční ešte zasadanie VV EPSU. Rokovanie sa koná  4.6.-7.6.2019. Po jeho ukončení sa uskutoční zasadanie novozvoleného VV EPSU.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a  zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj poskytnú metodickú pomoc a vykonajú tematickú kontrolu v oblasti BOZP v organizácii  Michalovský domov seniorov v Michalovciach a tiež poskytnú metodickú pomoc funkcionárom ZO SOZ ZaSS pri Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru a.s. Michalovce.

PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová sa o 14.00 h  zúčastnia okrúhleho stola a diskusie organizovanej Central European Labour Studies Institute (CELSI) na tému: Úloha pracovnoprávnych vzťahov pre uľahčenie návratu zdravotne znevýhodnených ľudí na trh práce v čase demografických zmien. Podujatie sa bude konať v Impact Hub Bratislava. INFORMÁCIA.

3. jún 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay odchádza dnes na Kongres EPSU, ktorý sa koná v Dubline.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj a členka VV SOZ ZaSS PhDr. B. Sokolová sa zúčastnia schôdze zamestnancov a vykonajú kontrolu v oblasti BOZP v organizácii  Centrum sociálnych služieb – Dúhový sen v Kalinove.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová