www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 52 - november 2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                         

12. december 2019

Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania pracovnej skupiny Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v Bratislave.

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

v júni 2019 sme uverejnili výzvu na získavanie nových odborárov SOZ ZaSS. Nakoľko v roku konania VIII. zjazdu SOZ ZaSS je aj 30. výročie založenia odborového zväzu predlžujeme termín na rozšírenie našich odborárskych radov do 31.1.2020. Odovzdávanie vecných cien sa uskutoční na krajských konferenciách v mesiaci marec 2020. Tešíme sa na spoluprácu s novými členmi a odkazujeme, že "ODBORY SÚ TU PRE VÁS."

Vážené kolegyne, kolegovia odborári,

oslovte svoje kolegyne-kolegov, ktorí sa k nám ešte nepridali a priblížte im poslanie a prácu odborovej organizácie vo Vašom zariadení. Vysvetlíte im výhody členstva v odboroch.  Nábor nových členov. Prihláška člena strana 1 a strana 2.

11. december 2019

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní zasadania skupiny II. EHSV pred rokovaním Plenárnej schôdze. 548. Plenárna schôdza EHSV sa bude konať v dňoch 11.-12. 12. 2019 v budove EP. Dvojdňové rokovanie má zaujať stanovisko k desiatim materiálom. Diskutovať sa bude aj s eurokomisárom pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom o prioritách novej EK. Vystúpi aj Donald Tusk, ktorý zhodnotí dosiahnuté výsledky ER počas jeho predsedníctva. Vo štvrtok vystúpi Jutta Urpilainen eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá. So svojim príspevkom vystúpi aj výkonná tajomníčka Hospodárskej komisie pre Afriku Vera Songwe. Vystúpi aj stály predstaviteľ Európskej investičnej banky pri inštitúciách v Bruseli Mikolaj Dowgielewicz.

10. december 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho rokovania Skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV v Bruseli. V programe je zaradená diskusia k postupom prác skupiny pri prerokovávaní stanovísk, skvalitnenie výstupov a kooperácia s Európskym parlamentom. Vo večerných hodinách sa zúčastní stretnutia s Europoslancami v Grand Café Spinelli.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  vykoná metodickú návštevu vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach.

Právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania novej KZ v Svete zdravia Nemocnica Topoľčany. Ing. M. Gedaj v rámci metodickej pomoci základným organizáciám v tej istej nemocnici bude diskutovať s členmi výboru.

9. december 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. V programe sú zaradené dve novelizácie Zákonov a Integrovaný národný a klimatický plán na roky 2021-2030.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

5. december 2019

Členovia VV SOZ ZaSS sa  dnes o 8.00 h zídu na svoje 34. rokovanie v tomto volebnom období. Prerokujú žiadosti členov ZO o sociálnu pomoc, vyhodnotia tvorbu a čerpanie rozpočtu zväzu za desať mesiacov. Prerokujú Návrh rozpočtu na rok 2020, vyhodnotia priebeh a účasť na školeniach v oblasti BOZP, budú diskutovať o Programe zväzu na obdobie do VIII. zjazdu zväzu aj o náplni rokovaní  VV.

4. december 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj  časovými plánmi rokovaní orgánov Konfederácie v roku 2020. V roku 30. výročia od vzniku KOZ SR.

2. december 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového vzdelávania v rámci Projektu na skvalitnenie sociálneho dialógu v Bratislave zameraného na mediálne zručnosti.

Revízorky účtov Mgr. D. Grejtáková a E. Fureková sa o 8.30 h zídu v priestoroch SOZ ZaSS s cieľom vykonania kontroly hospodárenia zväzu za prvých desať mesiacov tohto roka. Tiež zaujmú stanovisko k Návrhu rozpočtu zväzu na rok 2020.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová  - tel.:  + 421 2 502 40 273